• Apa TAFIS e-Invoice Portal?
  What is TAFIS e-Invoice Portal?

  TAFIS e-Invoice Portal adalah Portal yang membolehkan Pembekal menghantar inbois dan dokumen sokongan secara digital
  TAFIS e-Invoice Portal is an online Portal where vendors can submit invoices and digital supporting documents online
 • Di mana Pembekal boleh mendapatkan panduan atau tatacara penggunaan Portal e-Invoice?
  Is there any guidelines on how to use the e-Invoice Portal?

  Panduan atau tatacara ada tersedia di dalam seksyen Support Guide di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
  Yes, the guidelines are available in the e-Invoice Portal under Support Guide tab and both in English and Malay language
 • Bagaimana cara mendaftar masuk ke dalam Portal e-Invoice?
  How can the Vendor sign up to the e-Invoice Portal?

  Bagi Pembekal yang belum berdaftar di dalam TAFIS
  1. Pembekal perlu mengisi Borang Vendor dan menghantar borang yang lengkap ke Unit Vendor, Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan
  2. Setelah keterangan Pembekal didaftarkan di dalam TAFIS, Pembekal akan menerima e-mel berserta dengan kata laluan sementara
  3. Dengan adanya ID Pengguna (User ID) dan kata laluan sementara, Pembekal boleh melayari laman web yang disediakan di dalam e-mel

  Bagi Pembekal yang sudah berdaftar di dalam TAFIS tetapi belum Menerima e-mel
  Pembekal boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) di talian +673 2383444 semasa waktu pejabat atau e-mel: PPP@treasury.gov.bn untuk memaklumkan mengenai perkara tersebut di atas
  For Vendor that have not yet registered in TAFIS
  1. Vendor is to fill in the Vendor Form and submit the complete form to Vendor Unit, Treasury Department, Ministry of Finance
  2. Once Vendor is registered and activated in TAFIS, Vendor will receive an email which contains User ID and temporary password
  3. With the User ID and temporary password, Vendor can then browse the portal link provided in the email

  For Vendor that have been registered in TAFIS but have not yet received email activation
  Vendor can contact Treasury Call Centre | Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) at +673 2383444 during office hours or email: PPP@treasury.gov.bn informing on the above matter
 • Pembekal telah mendaftar alamat e-mel di Unit Vendor, Jabatan Perbendaharaan tetapi Pembekal masih belum menerima e-mel pengaktifan
  Vendor have registered the company email address at Vendor Unit, Treasury Department but Vendor still have not received the email activation

  1. Pastikan e-mel Pembekal tidak penuh atau sila kosongkan ruang simpanan e-mel
  2. Sila semak di ruangan Junk atau Spam untuk memeriksa sekiranya e-mel pengaktifan termasuk ke dalam seksyen tersebut
  3. Sekiranya Pembekal masih belum menerima e-mel pengaktifan, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) di talian +673 2383444 semasa waktu pejabat atau e-mel: PPP@treasury.gov.bn untuk memaklumkan mengenai perkara di atas
  1. Please ensure that the email inbox is not full or else clear some space for new email to be received
  2. Please check in the Junk or Spam folder incase the email activation is stored there
  3. If Vendor still have not received email activation after performing step A and B, Vendor can contact Treasury Call Centre | Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) at +673 2383444 during office hours or email: PPP@treasury.gov.bn informing on the above matter
 • Bagaimana Pembekal boleh mendapatkan ID Pengguna (User ID) dan kata laluan sementara untuk melayari Portal e-Invoice?
  How do Vendor get the User ID and Password to access the e-Invoice Portal?

  Setelah alamat e-mel Pembekal berdaftar di dalam TAFIS oleh Unit Vendor di Jabatan Perbendaharaan, e-mel pengaktifan akan di e-mel ke alamat e-mel Pembekal berserta dengan ID Pengguna (User ID) dan kata laluan sementara
  Once Vendor email address is being updated and recorded in TAFIS by Vendor Unit in Treasury Department, an email activation will be sent to the Vendor’s registered email together with the User ID and Password
 • Adakah Pembekal perlu ubah kata laluan sementara yang dinyatakan didalam e-mel pengaktifan?
  Do Vendor need to change the temporary password sent via the email activation?

  Ya, disarankan kepada Pembekal untuk mengubah kata laluan sementara semasa melayari Portal e-Invoice buat kali pertama
  Yes. It is advisable for Vendor to change the temporary password upon login
 • Bagaimanakah cara untuk menukar kata laluan ?
  How do Vendor change password?

  Pembekal boleh merujuk tatacara yang tersenarai di dalam seksyen Support Guide di dalam Portal e-Invoice Dokument rujukan : TAFIS 2017_CM_JA_AP04 Log Masuk setelah Pengaktifan_BM
  The steps on how to change password is available in the Job Aids Section in the Support Guide tab
  Job Aid Name: TAFIS 2017_CM_JA_AP04 Change Password_Eng
 • Apa langkah yang perlu di ambil jika Pembekal terlupa kata laluan atau kata laluan Pembekal tidak berfungsi?
  What do Vendor do if they have forgotten the password or Vendor’s password does not work?

  Pembekal boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) di talian +673 2383444 semasa waktu pejabat atau e-mel: PPP@treasury.gov.bn untuk memohon kata laluan sementara yang baru

  Nota Penting : Kata laluan sementara akan dihantar melalui e-mel setelah kakitangan Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) mengajukan soalan pengesahan kepada Pembekal
  Vendor can contact Treasury Call Centre | Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) at +673 2383444 during office hours or email: PPP@treasury.gov.bn to request for password reset

  PPP will perform Vendor verification before new temporary password is emailed to Vendor within 24 hours
 • Bolehkah Pembekal melayari Portal e-Invoice di luar negara pada bila-bila masa?
  Can Vendor access e-Invoice Portal anytime when overseas?

  Ya, Pembekal boleh layari halaman www.tafis.gov.bn di mana saja dan pada bila-bila masa
  Yes, Vendor can browse www.tafis.gov.bn and access e-Invoice Portal anywhere at any time
 • Bagaimana cara mengakses Portal e-Invoice?
  How to access e-Invoice Portal after activation?

  Pembekal boleh merujuk tatacara yang tersenarai di dalam seksyen Support Guide di dalam Portal e-Invoice
  Dokument rujukan: TAFIS 2017_CM_JA_AP04 Log Masuk setelah Pengaktifan_BM
  The steps on how to access e-Invoice after activation is available in the Job Aids Section in the Support Guide tab
  Job Aid Name: TAFIS 2017_CM_JA_AP04 First Login upon Activation_Eng
 • Bolehkan Pembekal memasukkan keterangan e-Invoice tanpa memasukkan atau memilih nombor Purchase Order atau Contract?
  Can Vendor submit the e-Invoice without Purchase Order or Contract Number?

  Memilih atau memasukkan nombor Purchase Order (PO) atau Contract adalah keterangan yang dimestikan ketika memasukkan keterangan e-Invoice
  No, Purchase Order or Contract Number is a mandatory requirement when entering and submitting the e-Invoice
 • Kalau Pembekal tidak mengunakan DO (Delivery Order) | SO (Service Order), masih bolehkah Pembekal mengunakan inbois di dalam Portal e-Invoice?
  If Vendor do not use DO (Delivery Order) | SO (Service Order), can Vendor still use Invoice in e-Invoice Portal?

  Ya, Inbois masih boleh digunakan dan Pembekal disarankan untuk memaklumkan Jabatan mengenai perkara ini
  Yes, Invoice can still be used and Vendor is to liaise with the Department on this matter
 • Di mana boleh Pembekal mendapatkan chop pengesahan FR73 atau FR 75?
  Where can Vendor get the Stamp FR73 | 75?

  Pembekal boleh merujuk kepada Jabatan yang membuat pesanan
  Vendor can refer to the Department where Vendor deliver the order or perform the services
 • Boleh kah inbois | DO (Delivery Order) | SO (Service Order) | SR (Service Report) yang tidak ada chop pengesahan FR73 atau FR75 di muat naik ke dalam Portal e-Invoice?
  Can Vendor upload Invoice | DO (Delivery Order) | SO (Service Order) | SR (Service Report) without stamping FR73 or FR75 in the e-Invoice?

  Pembekal disarankan untuk mana-mana dokumen: inbois | DO (Delivery Order) | SO (Service Order) | SR (Service Report) mesti mempunyai chop pengesahan FR73 atau FR75 sebelum di muat naik ke dalam e-Invoice
  It is advisable for Vendor to make sure the stamp FR73 or FR75 is clearly stamped on either documents: invoice | DO (Delivery Order) | SO (Service Order) | SR (Service Report) before scanning and uploading the document in to e-Invoice
 • Jika Jabatan mengambil barang pesanan terus daripada Pembekal, perlukah DO di chop pengesahan FR75?
  If the Departments pick up Goods (Items) directly from the Vendor, is the DO still required to be stamped FR75?

  Ya, Jabatan disarankan untuk membawa bersama chop FR75 bersama untuk chop DO berkenaan
  Yes, Vendor is to advise the Department to bring along the FR75 stamp to stamp the hardcopy DO
 • Bagaimanakah caranya jika Pembekal ingin menambah dokumen untuk di muat naik apabila status inbois sudah menjadi eSubmitted?
  What if Vendor want to upload more documents but the e-Invoice Status is already eSubmitted?

  1. Pembekal perlu merujuk dengan Jabatan untuk memohon inbois yang sudah menjadi eSubmitted untuk di kueri semula.
  2. Setelah e-Invoice di kueri semula, Pembekal boleh memuat naik dokumen tambahan atau Pembekal boleh membatalkan inbois tersebut
  1. Vendor is to contact the Department on the Vendor’s intention to upload more documents
  2. Department will need to Query Back to Vendor the eSubmitted status e-Invoice for Vendor to be able to upload the additional Documents or cancel the e-Invoice
 • Apakah senarai dokumen mandatori (mandatory) / pilihan (optional) yang perlu di muat naik ke dalam Portal eInvoice?
  What are the Mandatory / Optional documents that is required to be uploaded in the e-Invoice?

  Pembekal boleh merujuk di dalam e-Invoice setelah memasukkan keterangan e-Invoice dan menekan punat Load Document Matrix
  Nota Penting: Setiap Jabatan telah menetapkan dokumen mandatori (mandatory) / pilihan (optional) yang berbeza
  Vendor can refer in the Load Document Matrix upon entering e-Invoice

  Important Note: Different Departments have set Document Matrix differently
 • Apakah jenis format dokumen yang boleh dimuat naik ke dalam e-Invoice?
  Is there any specific files that can be uploaded in the e-Invoice Portal?

  Pembekal boleh merujuk senarai dokumen yang boleh didapati di dalam seksyen Support Guide di dalam Portal e-Invoice
  Dokument rujukan : TAFISCM_List of Document Types
  Vendor may refer to the listings provided in the Directory section in the Support Guide tab

  Document Reference: TAFISCM_List of Document Types
 • Apakah saiz maksimum bagi satu (1) dokumen yang hendak dimuat naik di dalam e-Invoice?
  Is there any maximum size for per (1) document to be uploaded in e-Invoice?

  Saiz maksimum bagi satu (1) dokumen yang boleh dimuat naik didalam e-Invoice adalah 3.5MB
  The maximum size per (1) document for it to be uploaded in e-Invoice is 3.5MB
 • Berapa jumlah maksimum dokumen yang boleh dimuat naik di dalam e-Invoice?
  Is there any maximum number of documents for vendor to upload in each e-Invoice transaction?

  Tidak ada jumlah maksimum dokumen yang boleh dimuat naik di dalam eInvoice
  No, there is no maximum number of documents that Vendor can upload in each e-Invoice transaction
 • Adakah Pembekal perlu mengimbas dan memuat naik dokumen EFT dan Bank Akuan di dalam e-Invoice?
  Do Vendor need to submit EFT and Bank Account | Statement for every e-Invoice submission?

  Tertakluk kepada ketetapan dokumen Mandatori (Mandatory) | Pilihan (Optional) yang ditetapkan oleh Jabatan. Pembekal disarankan untuk merujuk kepada Jabatan mengenai perkara ini
  It depends on the Mandatory | Optional Document Matrix sets provided by the Department. Therefore, Vendor are to liaise directly with the Department on this matter
 • Bagaimana cara untuk mengatasi sekiranya Pembekal hanya mempunyai 2 dokumen Mandatori (Mandatory) yang hendak di muat naik ke dalam e-Invoice sedangkan ketetapan dokumen dalam e-Invoice memerlukan 3 dokumen Mandatori (Mandatory)
  What if Vendor only have 2 Mandatory Documents to be uploaded instead of 3 Required Documents set by the Department?

  Tertakluk kepada ketetapan dokumen Mandatori (Mandatory) | Pilihan (Optional) yang ditetapkan oleh Jabatan. Pembekal disarankkan untuk merujuk kepada Jabatan mengenai perkara ini
  It depends on the Mandatory | Optional Document Matrix sets provided by the Department. Therefore, Vendor are to liaise directly with the Department on this matter
 • Apa yang perlu dilakukan sekiranya Pembekal menerima mesej (seperti rajah dibawah) setelah menekan punat Load Document Matrix
  What should Vendor do when below message appear after clicking the Load Document Matrix button

  Pembekal boleh merujuk kepada Jabatan yang mengeluarkan Purchase Order (PO) atau Contract bagi Pembekal mengenai penetapan Document Matrix
  Vendor can liaise with the Department which issued the Purchase Order (PO) or Contract to ensure that the Document Matrix has already been set by the Department
 • Apa yang perlu dilakukan sekiranya Pembekal menerima mesej (seperti rajah dibawah) setelah menyimpan e-Invoice
  What should Vendor do when below message appear upon saving the e-Invoice page

  1. Pembekal boleh berhubung dengan Jabatan yang mengeluarkan Contract atau Purchase Order dan memaklumkan mengenai mesej yang tertera
  2. Atau Pembekal boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) di talian +673 2383444 semasa waktu pejabat atau e-mel: PPP@treasury.gov.bn untuk memaklumkan mengenai mesej yang tertera
  1. Vendor is to liaise with the Department which issued the Contract or Purchase Order on the message encountered
  2. Vendor can contact Treasury’s call centre | Pusat Perkhidmatan Pelanggan (PPP) at +673 2383444 during office hours or email: PPP@treasury.gov.bn to inform PPP on the the message encountered
 • Apa yang perlu dilakukan sekiranya Pembekal menerima mesej (seperti rajah dibawah) setelah menekan punat Add a New Value:What should Vendor do when below message appear when When Vendor click Add button in the Add a New Value page

  Pembekal mesti memastikan inbois yang dimasukkan belum pernah digunakan untuk tuntutan sebelumnya

  Nota Penting: Nombor inbois yang pernah digunakan untuk tuntutan pembayaran dan pembayaran telah dibuat tidak boleh lagi digunakan
  Vendor are to ensure that the Invoice ID entered has never been submitted before

  Important Note: Duplicate Invoice ID cannot be reused for next claim
 • Apa yang perlu dilakukan apabila Pembekal membatalkan e-Invoice yang menunjukkan status Received dan mesej (seperti rajah dibawah) tertera:
  What should Vendor do when below message appears upon cancelling e-Invoice with status Received

  1. Pembekal tidak boleh membatalkan e-Invoice yang menunjukkan status Received
  2. Pembekal hanya boleh membatalkan e-Invoice yang menunjukkan status New eInv, eSubmitted dan Queried
  1. Vendor cannot cancel e-Invoice with status Received
  2. Vendor can only cancel e-Invoice with the status New eInv, eSubmitted and Queried
 • Bagaimana cara nya sekiranya Pembekal mempunyi dua (2) inbois yang hendak di masukkan keterangan ke dalam e-Invoice?
  Vendor have two(2) invoices to submit, how to enter both invoices in e-Invoice portal?

  Pembekal di sarankan untuk memasukkan keterangan kedua (2) inbois berasingan. Satu (1) keterangan inbois untuk satu (1) transaksi di dalam e-Invoice
  Vendor are advised to enter two invoices in the e-Invoice portal separately. One (1) Invoice is for one (1) e-Invoice entry
 • Sekiranya Pembekal menerima TAFIS Contract melalui e-mel, bolehkah TAFIS Contract tersebut di muat naik berulang kali setiap kali memasukkan keterangan inbois bagi pembayaran berulang?
  If Vendor received TAFIS Contract Dispatched via email, can the TAFIS Contract Dispatched be uploaded repeatedly in e-Invoice for partial payments?

  Ya, mesti di pastikan TAFIS Contract yang hendak di muat naik adalah aktif dan sah
  Yes, as long as the TAFIS Contract Dispatched is a valid and active TAFIS Contract
 • Bolehkah inbois yang belum dituntut dan dibayar di masukkan ke dalam e-Invoice?
  Can the unclaimed Invoice be entered in e-Invoice?

  Ya, Pembekal perlu mendapatkan PO atau Contract yang aktif dan sah untuk disertakan semasa memasukkan keterangan e-Invoice
  Yes, provided that there is a valid and active PO or Contract for the unclaimed Invoice
 • Bolehkah Pembekal mengunakkan semula nombor inbois yang pernah di masukkan ke dalam e-Invoice tetapi kemudiannya di batalkan?
  Can Vendor reuse the invoice number which have been entered e-Invoice but cancelled?

  Ya, Pembekal boleh menggunakan semula nombor inbois yang pernah dibatalkan dengan syarat nombor inbois itu tidak pernah dibuat kan pembayaran
  Yes, as long the invoice number has never been used for any payment
 • Adakah Pembekal perlu menyediakan salinan DO kepada Jabatan?
  Do Vendor need to provide hardcopy DO to Department?

  Tidak perlu sebab imbasan DO telah di muat naik ke dalam e-Invoice
  No, the softcopy of the DO is scanned and uploaded in the e-Invoice upon submission of the Mandatory | Optional documents
 • Bolehkah Pembekal memasukkan tuntutan bayaran balik wang tahanan di dalam e-Invoice?
  Can Vendor enter claims for Retention Money in e-Invoice?

  Tidak, Pembekal di nasihatkan untuk menghadapkan tuntutan pembayaran balik wang tahanan seperti sedia kala kerana proses ini tidak menggunakan e-Invoice
  No, Vendor are advised to submit the hardcopy Invoice for the release of Retention Money from the Department. This process is not using e-Invoice because Department will be using Invoice Tracking for this transaction
 • Adakah Pembekal akan dimaklumkan sekiranya e-Invoice yang telah di simpan dalam TAFIS dibatalkan (Cancelled)?
  Will Vendor be notified if the e-Invoice entered is Cancelled by Departments?

  Ya, Pembekal akan dimaklumkan melalui e-mel notifikasi
  Yes, Vendor will be notified via email notification
 • Adakah Pembekal akan dimaklumkan sekiranya e-Invoice yang telah di simpan dalam TAFIS telah di kuiri (Queried)?
  Will Vendor be notified if the e-invoice entered is Queried by Departments?

  Ya, Pembekal akan dimaklumkan melalui e-mel notifikasi dan Pembekal boleh melihat sebab (Query Reason) kenapa e-Invoice yang di simpan dalam TAFIS di kuiri
  Yes, Vendor will be notified via email notification and Vendor can view the Query Reason in the e-Invoice page
 • Berapa lama kah pembayaran akan di terima setelah e-Invoice di muat naik?
  How long will it take to receive the payment once e-Invoice is eSubmitted?

  Proses pembayaran akan mengambil masa 30 hari waktu berkerja sekiranya tiada ada kueri dan semua dokumen sokongan adalah mencukupi
  If there is no query and all supporting documents are sufficient, it will take a maximum of 30 Working Days for payment to be paid upon eSubmitted
Copyright (c) TAFIS e-Invoice Portal. All rights reserved.